109 – Spaghetti Gorgonzola

13.50

Zutaten: Gorgonzola, Sahnesauce
Allergene: CAG

  • 1.5 €
  • 1.5 €
  • 0 €
  • 1.5 €
  • 1.5 €
  • 3.5 €
  • 1.5 €
  • 2.5 €
  • 2.5 €
  • 1.5 €
  • 1.5 €
  • 0 €
  • 2.5 €
  • 5.5 €
  • 2.5 €
  • 1.5 €
  • 0 €
  • 3.5 €
  • 1.5 €
  • 3.5 €
  • 2.5 €
  • 1.5 €
  • 1.5 €
  • 2.5 €
  • 2.5 €
  • 1.5 €
  • 5.5 €
  • 1.5 €
  • 1.5 €
  • 2.5 €
  • 2.5 €
  • 2.5 €
  • 0 €
  • 1.5 €
  • 3.5 €
  • 1.5 €
  • 2.5 €
  • 1.5 €
  • 1.5 €
  • 2.5 €
  • 2.5 €
  • 2.5 €
  • 1.5 €