109 – Spaghetti Gorgonzola

11.80

Zutaten: Gorgonzola, Sahnesauce
Allergene: CAG

  • 1 €
  • 1 €
  • 1.5 €
  • 1 €
  • 1 €
  • 3 €
  • 1 €
  • 2 €
  • 2 €
  • 1 €
  • 1 €
  • 1.5 €
  • 2 €
  • 4.5 €
  • 2 €
  • 1 €
  • 0 €
  • 3 €
  • 1 €
  • 3 €
  • 2 €
  • 1 €
  • 1 €
  • 2 €
  • 2 €
  • 1 €
  • 4.5 €
  • 1 €
  • 1 €
  • 2 €
  • 2 €
  • 2 €
  • 0 €
  • 1 €
  • 2 €
  • 1 €
  • 2 €
  • 1.5 €
  • 1 €
  • 2 €
  • 2 €
  • 2 €
  • 1 €